Masz pytania lub wątpliwości? 61 426 23 77

Cennik biletów MPK

Pobierz Regulamin Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie drogowym 01.07.2021

Pobierz Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna 01.07.2021

Pobierz wykaz osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów Wykaz osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gnieźnie

Pobierz Taryfę Opłat TARYFA opłat 01.09.2021

 

Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe

 Lp.  Rodzaj biletu Cena biletu 

normalnego [zł]

Cena biletu 

ulgowego [zł]

 1.  Bilet jednorazowy 3,00 1,50
 2.  Bilet 60 min * 4,00 2,00
 3.  Bilet 24h * 10,00 5,00
 4.  Bilet jednorazowy rodzinny 7,00
 5.  Bilet – opłata za jednorazowy  przewóz rzeczy 3,00

* Bilet dostępny jedynie u prowadzącego pojazd oraz w systemach dystrybucji elektronicznej (przez telefon komórkowy i przez Internet)

 

Bilety okresowe

 

Lp.  Rodzaj biletu Cena biletu 

normalnego [zł]

Cena biletu 

ulgowego [zł]

 1.  Bilet miesięczny imienny na 1 linię 68,00 34,00
 2. Bilet miesięczny imienny na 2 linie 84,00 42,00
 3.  Bilet miesięczny imienny sieciowy 92,00 46,00
 4.  Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela 135,00
 5.  Bilet miesięczny wakacyjny 34,00
 6.  Bilet 10-cio dniowy imienny sieciowy 38,00 19,00
 7.  Bilet 60-cio dniowy imienny sieciowy 168,00 84,00
 8.  Bilet kwartalny imienny sieciowy 250,00 125,00
 9.  Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy** 46,00 23,00
 10. Bilet miesięczny imienny na 1 linię
Rodzina 3+
51,00 17,00
 11. Bilet miesięczny imienny na 2 linie
Rodzina 3+
63,00 21,00
 12. Bilet miesięczny sieciowy
Rodzina 3+ 
69,00 34,00

** bilet ważny łącznie z kolejowym biletem miesięcznym imiennym Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich w czasie jego obowiązywania, stanowiący dopłatę do biletu kolejowego

Terminy ważności biletów

Bilet jednorazowy uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym autobusem (jadącym w jednym kierunku między przystankiem początkowym i końcowym) dowolnej linii od momentu skasowania do chwili opuszczenia pojazdu.
Bilet 60 – minutowy uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem dowolnej linii w okresie 60 minut od jego skasowania. 

Bilet 24 h uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem dowolnej linii w okresie 24 godzin od jego skasowania.

Bilet jednorazowy rodzinny  jeden przejazd (we wszystkie dni tygodnia): 

2 osoby dorosłe i max 4 dzieci (własnych lub przysposobionych) lub 1 osoba dorosła i max. 5 dzieci (własnych i przysposobionych) – dzieci do 18 lat.

Uwaga: rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są do okazania podczas kontroli dokumentu tożsamości oraz dowolnego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka.

Bilet miesięczny imienny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Bilet miesięczny imienny „Rodzina 3+” uprawnia do przejazdu osoby będące w posiadaniu Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Bilet 10 -cio dniowy imienny ważny jest przez 10 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet 60 -cio dniowy imienny ważny jest przez 60 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet kwartalny imienny ważny jest przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Bilet wakacyjny to bilet miesięczny imienny ważny na wszystkich liniach dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia. Bilet ważny jest na miesiąc lipiec i sierpień.

Bilet sieciowy to bilet uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach i wszystkich kursach w określonym czasie.

Do przejazdów na podstawie biletu miesięcznego imiennego, 10 -cio dniowego imiennego oraz 60 -cio dniowego imiennego, zintegrowanego sieciowego uprawniona jest osoba, na rzecz której bilet jest wydany, wraz z dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Opłacie za przewóz zwierząt i rzeczy nie podlegają: 

a)  wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,

b)  wózki dziecięce,

c)  przedmioty nie zajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,

d)  przedmioty zajmujące dodatkowe miejsce w pojeździe, jeżeli suma ich wymiarów (długości, wysokości i szerokości) nie przekracza 175cm.

e)  nie podlega opłacie przewóz zwierząt domowych, który powinien odbywać się
z zachowaniem odpowiednich warunków określonych w odrębnych przepisach.

 

Bilety do nabycia u kierowcy: 

a) bilet 60 – minutowy normalny i ulgowy

b) bilet 24 h normalny i ulgowy

c) bilet jednorazowy rodzinny

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe:

a) za przejazd osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach – 180,00 zł.

b) za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi lub przejazdu bezpłatnego –  60,00 zł.

c) za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu na wszystkich liniach – 60,00 zł.

d) za przewóz zwierząt i rzeczy nie dopuszczonych do przewozu –  60,00 zł.

e) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 450,00 zł.

f) opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone przez przewoźnika koszty związane ze zwrotem lub umorzeniem dodatkowej opłaty wynosi 18,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej obniża się w przypadku:

a) natychmiastowego uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia roboczego w Biurze kontroli biletów opłata wynosi:  za brak biletu 90,00 zł. / za brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 30,00 zł. (za przewóz zwierząt  i rzeczy bez ważnego biletu 30,00 zł.)

b) uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłata   wynosi:  za brak biletu  117,00 zł. (za brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 39,00 zł.) za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu 39,00 zł.

Ceny biletów zawierają 8% podatku VAT.
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z biletów “Rodzina 3+” jest Karta Dużej Rodziny przyznawana przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Na liniach MPK w Gnieźnie obowiązują bilety z nadrukiem „MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie”.
Pobierz regulamin: Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie drogowym 01.07.2021