Masz pytania lub wątpliwości? 61 426 23 77

Kontakt

 

 

Przed wysłaniem formularza, prosimy o  zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wesołej 7, 62-200 Gniezno (dalej jako: „Spółka”);
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: ;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu rozpatrzenia sprawy złożonej na niniejszym formularzu kontaktowym w związku z zapytaniem/informacją;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, że:

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia korespondencji związanej ze złożonym na niniejszym formularzu kontaktowym zapytaniem / informacją;
 10. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.
  Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. , ul. Wesoła 7, 62-200 Gniezno lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. Wesoła 7
62-200 Gniezno
NIP: 784-10-07-866

e-mail:

Telefon: 61/426-23-77

Sekretariat – wew. 201
Dyspozytornia – wew. 203
Kasa – wew. 216

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – wew. 225

Punkt Sprzedaży Biletów
ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno
Telefon: 61/424-19-48

nr informacyjny komunikacji miejskiej – 19446

Biuro Kontroli Biletów REWIZOR
ul. Wesoła 7
62-200 Gniezno

Telefon: 61/426 23 77 wew. 214 lub 532 772 323 lub 531 921 777
Godziny otwarcia:
czynne: wtorek 9.00 – 15.00 (do odwołania)